تاییدیه های ما

 • شورای عالی انفورماتیک
 • سازمان تنظیم
 • تاییدیه های بین المللی (مربوط به تجهیزات)
 • معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
  • ثبت شرکت دانش بنیان
 • سازمان فناوری اطلاعات
  • گواهینامه نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات
 • وزارت صنعت، معدن و تجارت
  • پروانه بهره برداری تولید نرم افزار به منظور توسعه فناوری اطلاعات