ایجاد کاربر جدید

لازم به ذکر است که کاربرانی که شما نمایندگان محترم ایجاد می کنید، به صورت مستقیم عضو زیر مجموعه شما می شوند و شما به عنوان نماینده انها ثبت خواهید شد.